Formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 Týmto oznamujem/oznamujeme* predávajúcemu:

(meno a priezvisko/názov) TC International s. r. o.

IČ: 46830693

DIČ: SK2023602119

so sídlom: Stará Vajnorská 11, Bratislava, 831 04, Slovensko

zapísanej na: Bratislava I, odd. Sro, vl.č.84111/B   

email:  info@tcag.li

telefón: +43 5576 77828

 

že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

  

Dátum objednania/dátum prijatia* tovaru:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* (podľa § 2 písm. a) zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov)

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*

 

Dátum:

 

 

*Nehodiace sa škrtnite