Odvolanie súhlasu

Odvolanie súhlasu

Dolupodpísaný/-á

Meno a priezvisko:

Bydlisko:

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a TC International s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, tel.: 0043(0) 5576-77828, e-mail: info@tcag.li na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

 

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.

 

 

V .........................., dňa   ....................                                       ...........................................

                                                                                                     Podpis dotknutej osoby