Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Dovoľujeme si Vás informovať o spôsobe nakladania s Vašimi osobnými údajmi, ktoré získavame od Vás ako zákazníkov a návštevníkov  našich Internetových stránok (ďalej len „Klienti", a „Internetové stránky“), akým spôsobom môžeme zhromažďovať alebo získavať Vaše osobné údaje, aké druhy osobných údajov môžeme zhromažďovať, ako používame, zdieľame a chránime tieto údaje, aké sú vaše práva a ako nás môžete kontaktovať ohľadne našej praxe v oblasti ochrany osobných údajov.

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť TC International s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava, IČO 46830693.

Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Vaše osobné údaje zisťujeme len v prípade vytvorenia (registrácie) zákazníckeho účtu a objednávky tovaru, alebo pri registrácii odoberania nášho Newslettru  na základe Vášho dobrovoľného súhlasu.

Zhromažďovanie alebo získavanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nám môžete oznámiť prostredníctvom komunikačných kanálov uvedených na internetovej stránke - e-mailu (informácie o e-mailovej adrese), telefónnych čísiel a/alebo online formulárov uvedených na internetovej stránke ako aj prostredníctvom zaslania písomných formulárov poštou.

Vami poskytnuté údaje používame na úspešné spracovanie a doručenie Vašej objednávky a spravovania Vášho zákazníckeho účtu u nás.

Získavame od Vás nasledovné údaje:

 • kontaktné informácie (napr. meno, poštová, e-mailová adresa, faxové a telefónne číslo);
 • daňové informácie v rozsahu vyžadovanom platnými právnymi predpismi (napr. IČO podnikateľského subjektu),
 • platobné informácie (napr. ako bankový účet alebo čísla kreditných kariet);
 • preferencie z hľadiska výrobkov, nákupné zvyky, história nákupov a správanie z hľadiska výdavkov;
 • preferencie komunikácie.

Iné osobné údaje môžeme zbierať iba vo výnimočných prípadoch. Ak budeme potrebovať tieto osobné údaje o vás spracovať, uistíme sa, že na to existuje platný právny základ (napr. váš výslovný súhlas).

 

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Použitie a spracovanie osobných údajov

 • riadenie vašej registrácie ako zákazníka;
 • vytvorenie a riadenie vášho online účtu a zodpovedanie Vašich otázok;
 • spracovanie vašich objednávok produktov alebo služieb,
 • komunikáciu s vami;
 • poskytnutie vášho mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy vášmu predajcovi (Partner);
 • umožnenie toho, aby ste používali webovú stránky prostredníctvom využitia cookies (napr. ponúknutím funkcie nákupného košíka, uložením súboru log v detailoch a jazykových preferenciách, atď.);
 • zlepšenie webovej stránky, vrátane sledovania a monitoringu vášho používania webovej stránky prostredníctvom využitia cookies a diagnostikovanie problémov so softvérom a hardvérom, ktoré používame;
 • vykonávanie činností účtovníctva, auditu, fakturácie a zberu údajov v zmysle platných právnych predpisov; a
 • dodržiavanie uplatniteľných právnych požiadaviek, priemyselných noriem a našich stratégií.

Ak sa rozhodnete Vaše osobné údaje neposkytnúť, nebudeme schopní poskytnúť vám vyššie uvedené služby.

Cookies 

Na našich internetových stránkach používame aj tzv. cookies, a to z dôvodu zatraktívnenia jej prezerania. Cookie je dátový súbor umiestnený v počítači alebo mobilnom zariadení, ak sa používa na návštevu Internetových stránok. Tretím stranám neumožňujeme umiestniť cookies do vášho zariadenia.

Cookies môžete v nastavení vášho prehliadača zakázať. V takom prípade nemusia niektoré funkcie internetovej stránky správne fungovať.

Pre podrobnejšie informácie s ohľadom na spravovanie alebo vymazávanie cookies, navštívte stránku http://www.allaboutcookies.org/.

Sprostredkovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme a) zmluvnej kuriérskej službe za účelom doručenia Vašej objednávky a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre tento účel (Meno, adresa, tel.číslo v prípade potreby); b) bankovej inštitúcii za účelom realizovania Sepa-príkazu (v prípade príslušnej voľby pre platobu a na ktorý dáte samostatný písomný súhlas).

 

 

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú pri procesoch na naších internetovných stránkach šifrované. Údaje z kreditných kariet nie sú uchovávané, ale sú spracovávané priamo Vaším poskytovateľom tejto platobnej karty.

Naša internetová stránka a ostatné systémy sú zabezpečené technicko-organizačnými opatreniami proti zničeniu, strate, prístupu a zmenám neoprávnených osôb. Prístup na našu stránku  je zabezpečený Vašimi prístupovými údajmi (meno, heslo), prosíme Vás o ochranu týchto Vašich prístupových mien a hesiel, uzatvorenie browsovacieho okna predovšetkým ak zdieľate počítač s inými užívateľmi.

Technicko-organizačné systémy na ochranu osobných údajov sú priebežne kontrolované a zdokonaľované, tak aby poskytovali dostatočné zabezpečenie s ohľadom na aktuálny stav technológií.

 

Právne podklady pre spracovanie osobných údajov

Plnenie a uzavretie zmluvy (objednávka tovarov a služieb)

Väčšinu vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás objednávate., a následné doručenie takto zakúpeného tovaru resp. poskytnutie zakúpených služieb.

Toto je právny dôvod spracovania predovšetkým fakturačných a doručovacích údajov.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Súhlas

Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez Vášho explicitného súhlasu. Takúto marketingovú komunikáciu z našej strany môžete  jednoducho zakázať buď zmenou v  nastaveniach svojho užívateľského profilu alebo zaslaním kontaktného formuláru, prípadne nás kontaktujete na tel. čísle 0043(0) 5576-77828.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho kontaktného formuláru.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

Spracovávanie osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, trvá 7 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.

Pri odbere obchodných správ, budeme spracovávať Vaše údaje po dobu 7 rokov alebo do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. (buď zmenou v  nastaveniach svojho užívateľského profilu alebo zaslaním kontaktného formuláru, prípadne nás kontaktujete na tel. čísle 0043(0) 5576-77828.)

Dôležité:

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých našich povinností (povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy medzi nami a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov)  musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov, právne predpisy daňové, účtovné, archivačné atď.).

Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení.

Vaše práva

Vaše práva podľa príslušných zákonov môžu zahŕňať prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, právo na opravu, vymazanie alebo blokovanie takýchto osobných údajov a právo namietať proti určitým spôsobom spracovania údajov. Na uplatnenie týchto práv je potrebné, aby ste nám napísali písomnú žiadosť na naše nižšie uvedené kontaktné údaje.

Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho kontaktného formuláru.

Využite nášho kontaktného formuláru pre:

 • súhlas/zrušenie súhlasu so zasielaním marketingových správ, ponúk, newsletter
 • žiadosť o prístup k osobným údajom
 • oprava osobných údajov
 • výmaz osobných údajov
 • vznesenie námietky
 • iné